nl en fr
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

 

Download algemene voorwaardenArtikel 1: Bestelling 

1.De door District One geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.

2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

4. Bovenstaande geldt niet voor pre-orders.

5. Pre-orders kunnen niet geannuleerd worden, en dienen volledig betaald te worden ten laatste 14 dagen na het bericht levering in het magazijn van District One.

Artikel 2: Levering 

1. Levering kan plaatsvinden door levering door een logistieke partner van District One. District One draagt het risico tot District One de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 3: Betaling 

1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan moeten worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.

2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, dan is de klant ons een bedrag van vijf euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. District One behoudt zich ook het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten 

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald

Artikel 6: Vervangende goederen 

1. Voor klachten kan je terecht op info@districtone.be

2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan District One. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3. In geval van productiefout aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar District One, Moeie 21, 9900 Eeklo worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de productiefout. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt District One via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.

4. In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar District One, Moeie 21, 9900 Eeklo worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt District One via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.

5. In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voor de ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. 
Dat artikel moet binnen 5 werkdagen na leveringsdatum per post naar District One, Moeie 21, 9900 Eeklo worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt District One via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen. 

6. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.

7. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van District One.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van 3 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.Dit geld niet voor enige vorm van media.

2.Tijdens de herroepings termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

3. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

4. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 8: Privacy 

1.District One neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

2. Indien de klant aan het bedrijf te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.

3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over onze shops en de producten die wij voeren.

Artikel 9: Geschillenbeslechtiging 

1. In het geval van een geschil dient de consument binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met District One door per post of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 10: Toepasselijk recht 

1. Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst 

1. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 12: Akkoord 

1. Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij District One, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ga met deze akkoord.

District One gebruikt cookies enkel om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.